Skip to main content

Bezbariérové Brno

Více bezbariérovosti pro všechny

Bezbariérovost se netýká pouze osob s postižením, ale také lidí s kočárkem, seniorů, lidí se zhoršenou motorikou nebo prostorovou orientací obecně.

Proto postavíme nebo zajistíme veřejné bezbariérové toalety na větších přestupních uzlech MHD a na dalších vybraných místech po Brně. Všechny městské instituce musí být bezbariérové. Dohlédneme na to, aby byly.

Všechny zastávky MHD upravíme na bezbariérové.

Komunikace pro pěší musí splňovat standard kvalitních evropských velkoměst a být přizpůsobeny lidem se sníženou mobilitou nebo nevidomým.


Musíme to umět pohlídat a vysvětlovat

Vynutíme zodpovědnost stavebních úřadů hlídat požadovanou bezbariérovost u stanovených staveb. Vyčleníme placená místa konzultantů přístupnosti, kteří budou schvalovat nové projekty. Takový člověk musí umět číst projekty a být sám osobou s poruchou mobility – nikoliv pouze vozíčkář, stejně tak zpřístupnění pro nevidomé má konzultovat osoba s poruchou zraku.

Přiměřenou část bytového fondu Brna vyhradíme bezbariérovému bydlení.

Spustíme osvětovou kampaň ohledně bezbariérového užívání staveb různými skupinami lidí (vozíčkáři, rodiče s kočárky, lidé nepoužívající žádné zdravotní pomůcky, lidé s chodítky…) a přizveme je ke spolupráci.

Kultura bez bariér

Brno je plné studentů a mladých lidí. Je nutné, aby další generace lidí s pohybovým postižením měly bezproblémový přístup ke kultuře, ať už jako uživatelé, nebo aktéři. Týká se to zejména klubů, diskoték apod., protože u velkých kulturních institucí se bezbariérovost již poměrně hlídá, i když i tam je stále co zlepšovat.

Plně bezbariérové kulturní instituce zasluhují zvýšenou finanční a propagační podporu. Zvýšenou podporu poskytneme také šikovným umělkyním a umělcům se zdravotním znevýhodněním, aby se mohli lépe uplatnit.


Plně bezbariérové taxi

Možnosti brněnské dopravy doplníme o plně bezbariérové taxi, které umožní lidem na vozíčku přepravit se tak, aniž by museli přelézat z vozíku na sedadlo, tedy že bude možné ukotvit vozík na podlážku.

Posílíme i Senior taxi. Není možné, aby skupina lidí s omezenou schopností pohybu musela objednávat Senior taxi 14 dní dopředu.

Co se v mládí naučíš…

Velkou část dětství a dospívání strávíme ve vzdělávacích zařízeních. Proto zajistíme jejich bezbariérovost. A nejde pouze o technické a fyzické úpravy. Podpoříme také programy, které pomáhají začleňovat lidi s jakýmkoliv postižením do vzdělávacího procesu a se správným přístupem k těmto lidem ze strany spolužáků i vyučujících.


Investování do osobní asistence se rozhodně vyplatí

Zbytečně zavíráme mnoho lidi do ústavů a různých domovů. Kdyby měli dostatek individualizovanné péče, mohli by žít se svou rodinou nebo úplně samostatně. Navýšíme rozpočet na terénní asistenci tak, aby pokryla potřeby lidí s postižením. Díky tomu se lidé s postižením dostanou víc ven, více toho zvládnou i doma a budou moci žít mnohem plnohotnotnější život.

Zřídíme poradenskou linku pro lidi, kteří potřebují asistenci nebo péči.